“Tận tâm phục vụ khách hàng”

ANNUAL GENERAL MEETING

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG